Neal, resident, with a member of staff at Llanhennock Lodge

My Voice My Choice - Cymru

Beth yw My Voice My Choice?

Mae ein rhaglen My Voice My Choice wedi’i chynllunio i ddatblygu’ch sgiliau ymgyrchu ac eiriolaeth er mwyn i chi allu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol. Rydym yn cynnal gweithdai am ddim ledled Cymru.

Sut mae'n gweithio?

Rydym yn cynnal tri gweithdy ym mhob un o’n 12 lleoliad yng Nghymru ar gyfer pobl anabl a’u cynghreiriaid. Bydd pob sesiwn yn ymdrin ag ystod eang o faterion megis troseddau casineb, cynhwysiant cymdeithasol, iechyd a lles - beth bynnag yw'r materion, byddwn yn mynd i'r afael â nhw gyda'n gilydd.

Sut gallaf gymryd rhan?

Os hoffech chi gymryd rhan, cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi'r ffurflen isod neu e-bostio myvoicemychoiceenquiries@leonardcheshire.org.

Wedi hynny, cewch gyfle i rwydweithio gyda gwleidyddion ac ymgyrchwyr lleol yn ystod ein digwyddiad dathlu.

Byddwch hefyd yn gallu parhau i gael effaith ymhell ar ôl i’r rhaglen ddod i ben. Byddwn yn eich helpu chi ac ymgyrchwyr anabledd angerddol eraill i ffurfio panel dinasyddion lle gallwch barhau i fod yn llais ar gyfer pobl anabl yn eich cymuned.

Ym mha leoliadau ydych chi'n gweithio?

Dyma lle gallwch chi gymryd rhan:

 • Wrecsam a Sir y Fflint
 • Pen-y-bont ar Ogwr/Castell-nedd/Port Talbot a'r Fro
 • Sir Gaerfyrddin
 • Ynys Môn a Chonwy
 • Aberystwyth a Machynlleth
 • Casnewydd a Chaerffili
 • Y Trallwng, Llandrindod a'r Drenewydd
 • Sir Benfro
 • Aberhonddu a Merthyr
 • Pontypridd (Caerffili) a Rhondda Cynon Taf
 • Ceredigion
 • Blaenau Gwent, Glyn Ebwy a Thorfaen

Fel person anabl, roedd y sesiynau a gynhelir gan Leonard Cheshire yn hanfodol. Mae helpu i sicrhau bod person anabl yn gwybod sut a ble i adrodd am drosedd gasineb a phwysigrwydd ffitrwydd yn hanfodol ac rwy’n cymeradwyo Leonard Cheshire am y gwaith y maent yn ei wneud.

Cofrestrwch eich diddordeb

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru eich diddordeb i gymryd rhan yn My Voice My Choice.

Pa fater hoffech chi ymgyrchu drosto?

Cadw mewn cysylltiad

Rydym am roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut rydym yn cefnogi pobl anabl a sut gallwch chi gymryd rhan drwy gyfleoedd codi arian, gwirfoddoli ac ymgyrchu. Gallwch ddad-danysgrifio o e-byst ar unrhyw adeg.

Contact pref email (optional)

I gael manylion penodol ar sut y gallwn ddefnyddio eich data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd llawn.

Diweddariad Coronafeirws

Bydd pob sesiwn a gweithdy cymunedol yn sicrhau diogelwch pawb dan sylw, gan gymryd rhagofalon ychwanegol gyda threfniadau diogelwch coronafeirws. I gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar sut y gallwch fynychu’r gweithdai’n ddiogel, anfonwch e-bost at: myvoicemychoiceenquiries@leonardcheshire.org.